19-11-2014 Planschade 5e baan Schiphol
29-10-2014 Vergoeden planschadebeperkende maatregelen
29-10-2014 Klein gebouwtje is niet 15 meter hoog.
15-10-2014 Planschaderisicoanalyse is geen richtlijn schadevergoeding
06-08-2014 Streekplan is voldoende voor voorzienbaarheid
25-06-2014 Onthouden goedkeuring beïnvloedt voorzienbaarheid niet.
16-04-2014 Maximale mogelijkheden bepalen planschade, niet huidige invulling.
13-02-2013 Gebouwfunctie niet bepalend voor planschade
23-01-2013 Belanghebbende door vernietiging koopcontract
19-12-2012 Informatiebijeenkomst telt niet als voorzienbaarheid
28-11-2012 Het belang van de juiste rapportage/ taxateur
28-11-2012 Ontheffingsmogelijkheden tellen niet mee voor planschade
28-11-2012 De RvS oordeelt dat de gemeente Leudal de claim niet voldoende heeft weerlegd
07-11-2012 Verwijzing naar gepubliceerde begroting is geen beleidsvoornemen
07-11-2012 Een nog uit te werken bestemming mag niet als oud planologisch regime worden aangemerkt
07-11-2012 Bij gesloten overeenkomst voor de wetswijziging, geldt de oude wet
17-10-2012 Een tijdens een raadsvergadering behandeld beleidsvoornemen dient gepubliceerd te worden wil het voorzienbaar zijn
17-10-2012 Voorbereidingsbesluiten zijn voldoende om voorzienbaarheid toe te kennen
10-10-2012 Wijze van rechtsopvolging bedrijf is bepalen voor voorzienbaarheid en dus planschade
19-09-2012 Ontwikkelingsvisie telt als voorzienbaarheidsfactor
29-08-2012 Nota wel voorzienbaar
29-08-2012 Geen planschade omdat aanvraag te beperkt is
29-08-2012 Inperken van planologische mogelijkheden leidt eveneens tot planschade
22-08-2012 Moeite doen om stukken bovenwater te krijgen heeft geen invloed op de voorzienbaarheid
19-01-2011 Kosten deskundigen niet altijd vergoed

Planschade 5e baan Schiphol

Bewoners nabij luchthaven Schiphol hadden een aanvraag voor een tegemoetkoming in planschade ingediend. Volgens hun was de waarde van hun woning verminderd, na de aanleg van de vijfde baan en het verschuiven van de 35 Ke-contour. Ondanks dat de gemee...
Lees verder..

Vergoeden planschadebeperkende maatregelen

De Afdeling gaat in deze uitspraak in op de mogelijkheid voor een vergoeding van kosten ter voorkoming of beperking van planschade. Het kan hierbij bijvoorbeeld gaan om geluidwerende voorzieningen. Deze kosten kunnen voor vergoeding in aanmerking kom...
Lees verder..

Klein gebouwtje is niet 15 meter hoog.

De Afdeling oordeelt dat de gemeentelijke bouwverordening aanvullend werkt, maar er in casu geen bouwhoogte van 15 m¹ mogelijk is bij “kleine gebouwtjes van openbaar nut”. Uit de aard van de termen "kleine" en "gebouwtjes" samen genomen volgt da...
Lees verder..

Planschaderisicoanalyse is geen richtlijn schadevergoeding

Een ontwikkelaar was in hoger beroep gegaan tegen de toekenning van een planschadevergoeding. In de uitspraak komt de vraag aan bod of de gemeente zich niet aan de hoogte van de schadebedragen in de planschaderisicoanalyse had moeten houden. Volgens ...
Lees verder..

Streekplan is voldoende voor voorzienbaarheid

In een Streekplan is een bepaald gebied aangeduid als 'Centraal stedelijk gebied'. Dit Streekplan definieert deze term als "gebied binnen de stadsregio waarbinnen de uitbreiding van het stedelijk gebied moet plaatsvinden". Volgens de Afdeling is het ...
Lees verder..

Onthouden goedkeuring beïnvloedt voorzienbaarheid niet.

Uit deze uitspraak blijkt dat als goedkeuring is onthouden aan een wijzigingsbevoegdheid, het niet betekent dat daarmee een ontwikkeling niet meer voorzienbaar is. Van belang hierbij is de toelichting op de onthouding van goedkeuring. In deze zaak sl...
Lees verder..

Maximale mogelijkheden bepalen planschade, niet huidige invulling.

Aanvrager is van mening dat hij recht heeft op een planschadevergoeding door de aanleg van een provinciale weg. De deskundige heeft in zijn beoordeling laten meewegen dat op een deel van de weg maximaal 50 km/h gereden mag worden. De conclusies van d...
Lees verder..

Gebouwfunctie niet bepalend voor planschade

De bewoners hadden aangevoerd dat planschade onstaan is, doordat de functie van een gebouw op basis van een verleende vrijstelling (van het vigerende bestemmingsplan) gewijzigd is. De functie wijzigde van een kantoorlocatie naar een opvanglocatie voo...
Lees verder..

Belanghebbende door vernietiging koopcontract

De gemeente Berkelland oordeelde dat de bewoners geen recht hadden op planschade, omdat zij op de peildatum hun woning hebben verkocht. Ondanks het feit dat de koopovereenkomst later vernietigd werd, hield de gemeente voet bij stuk, ook nadat de rech...
Lees verder..

Informatiebijeenkomst telt niet als voorzienbaarheid

In deze zaak in de gemeente Bergeijk stond de voorzienbaarheidsvraag centraal. De gemeente is van mening dat een gehouden informatieavond voldoende is om als voorzienbaar aan te merken. De Raad van State oordeelt dat de informatieverschaffing tijdens...
Lees verder..