Planschadevergoeding

Wanneer maakt u aanspraak op planschadevergoeding?

U komt mogelijk in aanmerking voor een planschadevergoeding in het geval dat:

  • u schade heeft geleden in de vorm van waardedaling van uw woning/vastgoed;
  • u schade heeft geleden in de vorm van inkomensderving;
  • deze schade is veroorzaakt door een planologische maatregel.


Voorbeelden van een planologische maatregel zijn:

  • een wijziging van het bestemmingsplan;
  • een besluit tot ontheffing van het bestemmingsplan (op grond van artikel 3.22 of 3.23 van de Wro);
  • een projectbesluit (op grond van artikel 3.10 van de Wro).

Bij de beoordeling van het toekennen van schadevergoeding wordt de nieuwe planologische situatie vergeleken met de oude situatie. Volgens de heersende jurisprudentie van de Raad van State is bij de vergelijking in beginsel niet de toevallige feitelijke situatie ter plaatse van belang, maar uitsluitend hetgeen in respectievelijk de oude en nieuwe planologische situatie maximaal kon, onderscheidenlijk kan worden gerealiseerd, ongeacht of verwezenlijking van die maximale mogelijkheden heeft plaatsgevonden of zal plaatsvinden.