Voorzienbaarheid van de schade


Indien de schade voorzienbaar was of indien de aanvrager de schade had kunnen voorkomen of beperken dan blijft de schade voor rekening van de aanvrager.


De huidige jurisprudentie brengt mee dat de voorzienbaarheid van een planologische wijziging dient te worden beoordeeld aan de hand van het antwoord op de vraag, of ten tijde van bijvoorbeeld de aankoop van een onroerende zaak voor een redelijk denkend en handelend koper aanleiding bestond om rekening te houden met de kans dat de planologische situatie ter plaatste in ongunstige zin zou veranderen. In dat geval wordt aangenomen dat een koper een dergelijke verandering heeft aanvaard. 


Een belangrijk moment is dan ook de datum van de koopovereenkomst en de data van eventuele beleidsvoornemens van de gemeente op dat moment. De huidige tendens in de rechtspraak is dat sneller voorzienbaarheid wordt aangenomen dan voorheen. Dit aspect dient dan ook goed onderzocht te worden.